ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องเทคนิคขั้นพื้นฐานทางเภสัชกรรม สำหรับนิสิตที่เตรียมตัวสอบประมวลความรู้ นิภาพร โพสุวรรณ, จันทร์ทิพย์ คุณ๖สกุลเลิศ, สุภาพร ทวนทัย 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแบบชิปปา นภามาศ แก้วมะคำ, รัชนี ศรีพันธ์ลม, อุไร จิตพรหมมา 2551
 แนวทางการพัฒนาคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา : กรณ๊ศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กาญจนา สุภาวงศ์, วัชรพงศ์ แสงอ่อน 2551
 การพัฒนาคู่มือการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต1 นันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร,นิรันดร์ สมยาสุข,สุชน อ๊อดหมี 2551
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารโรงเรียนและผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต1 ปรารัตน์ สุขดี,สุกรี จามพัฒน์,สุนทรี รอดนิล 2551
 การพัฒณาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชาติชาย แป้นโพธิ์, ทูลใจ ศรีพรหม, อดูลย์ ยิ่งธนาทร 2551
 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก กนิษฐา กลิ่นสุวรรณ,การะเกด หม่นมั่น,ธิดาพร เฉลิมเชื้อ 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรุ้ เรื่อง ไม้กวาดตองกง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมทินี ม่วงศรีศักดิ, สาวิตตรี เชี่ยวชาญ, เอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์ 2551
 ปัญหาการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. จุฑามาศ คัมภีรพงษ์,มนตรา อ่ำอำไพ,อภัสรดา จูเมฆา 2551
 การศึกษาผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาพิจิตรเขต1ปีการศึกษา2548 สาวิตรี กวยทะวิมล,สุภาณี รัตนสุวรรณ,อำนวย นากกร 2551
 การพัฒนาตนเองของครูประจำการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ปิติญา อาจไชยวาญ, สลิลลา ทองคำพงษ์, อัญธิมา บัวด้วง 2551
 การพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ พัชรา จินาพันธุ์,อรวรรณ ชัยทวิชาธานันท์ 2551
 แนวทางการปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต2 :ศึกษากรณี เพชรรัตน์ ประเสริฐศิลป์,วันเพ็ญ ภู่ทับทิม,อรวรรณ จันทร์ยานนท์
 สภาพการดำเนินงานและแนวปฏิบัติการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต1 กาญจนา แสงสุวรรณ,พรนภัส เรืองเวช,สังวร นิลขาว 2551
 การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทวีทรัพย์ สุนันตา ,สุนีย์ ทวีกิจ,สุปราณี มณีท่าโพธิ์ 2551
 คุณลักษณะที่พีงประสงค์ของครูพลศึกษา ตามทัศนะของครุและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ณัฐวัฒน์ สุขแจ๋ม,ธนานุวัฒน์ มธุรส,สุชาติ สุดเขตต์ 2551
 แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางพลศึกษาและกีฬาในจังหวัดพิจิตร นารถ โหมเพ็ง,ลดาวัลย์ เถาวัลย์,สมศรี โหมเพ็ง 2551
 ความพึงพอใจของสมาขิกชมรมแอโรบิกที่ได้รับบริการของจังหวัดสุโขทัย ชัยณรง มะยมหิน,ไพรวรรณ ชำนาญจันทร์ 2551
 การศึกษาพฤติกรรมของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและนักเรียนช่วงชั้นที่3 ดุสิต บูชาเกียรติ,วงศ์ปราชญ์ พันธุ์สุข 2551
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตรื เรื่องการวัดความยาว การชั่ง การตวง นันทวัน น้อยนาเวศ, ยศวรรธน์ บุญธรรม, สุธินี รอดมา 2551
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องMy Province สำหรับนักเรียนชั่วงชั้นที่ 3 ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ดรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ จังหวัดกำแพงเพชร จุฬารัตน์ เลิศวิลัย, ทิวา สุระเดช, นัยนา อินบัว 2551
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอรืเน้ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องหลักไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 คมสัน ชัยจักร์, ณุชรี อ่อนน้ำคำ 2551
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ทฤษฏีการฟเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 วชรา ญาณปัญญา, วิไลวรรณ บุญเรือง, เสกสรรค์ หินแก้ว 2551
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การถ่ายภาพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จุฑารัตน์ อุ่นไพร, ปริตต์ ฟุ้งจันทึก, สุนิตา ไชยชนะ 2551
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษิตและสำนวนไทยสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นำเสนอด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น จเร แจ่มดี, ทวนชัย สว่างใจธรรม, ไพรจิตร หิมโสภา 2551
 
[Back = 11] Display 12/22 [Next = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์