ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการสื่อการสอนวิชาดนตรีของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไพโรจน์ ยิ่งคิด 2554
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อุปนัยร่วมกับสื่อการสอนเดอะจีโอเมทเตอร์สเกตแพต เรื่องพื้นผิวและปริมาตร... นิติพล คำปาน 2554
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PrwerPoirt2003 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ธีระยุทธ อินไชย 2554
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการเรียนแบบมีส่วนร่วม (STAD) กับเคดับบลิวแอล (KWL) เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอก 2554
 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนมูเดิ้ล สำหรับครูโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อมรภัค ธรรมสุภา 2554
 การพัฒนาฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สุเทพ ลิอุบล 2554
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ปรัชญาเพื่อชีวิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ สมนึก แสงอบ 2554
 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การคูณทศนิยม โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภัทธิรา มากทรัพย์ 2554
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีมบนระบบจัดการเรียนการสอน Moodleสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประทุมทิพย์ ลิ่วตระกูล 2554
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พุธชาติ มั่นเมือง 2554
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง พวงผกา ลือยศ 2554
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จงรัก โพธิ์ไกร 2554
 การพัฒนาเว็ปฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก รุ่งทวี พรรณา 2554
 การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ (Leaming Object) เรื่องการเกิดภาพจากกระจกและเลนส์ สุพร ปัญญาปา 2554
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา การใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฎิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปราณี เปล่าสูงเนิน 2554
 การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ (Leaming Object) เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คนึง พันธูโท 2554
 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเติร์เน็ต หลักสูตรการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง... ยุทธนา พันธุ์มี 2554
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทพินิจหนังสือ สำหรับโรงเรียนลาซาลโซลิรวีนครสวรรค์ ณัฐณิชา คงประกอบ 2554
 การฝึกอบรมบนเว็บ (Web-Based Training : WBT) เรื่อง การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์: Computer Imade Projector)... จักรภพ ภู่อำ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาพื้นที่รูปทรงเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม Google SketchUp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพชรนภา ด้วงฉุน 2554
 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบทีมแข่นขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฐิตารีย์ ภักดี 2554
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาวคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สยุมพร สุขสาคร 2554
 การพัฒนาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ศ 21101 ศิลปะ 1 เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัทร์จิรา สกุลณมรรคา 2554
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก สุธัญรัตน์ ใจขันธ์ 2554
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปละการสื่อสารของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก วราภรณ์ ใจขันธ์ 2554
 
[Back = 17] Display 18/22 [Next = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์