ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบด้วยเทคนิค Backward Design เรื่อง การแยกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุติมา สุวรรณชื่น,สุขศรี ลำถึงแสน,สุรางลักษณ์ อินไชย 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างความรู้ด้วยตนเองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จุฑามาศ คาโส และคณะ 2551
 การพัฒนาหลักสูตรในรายวิชา ง 41102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าขาวม้าบ้านนาเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แจ่มสิริ สิงห์คำ,นนทลี สะคำภา,เรณู ฤทธิ์รอด 2551
 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการประดิษฐ์ตะกร้าจากผ้าทอชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อผกา จันขัน,อรสา ทองโม้,อุ่นเรือน เกตุเอี่ยม 2551
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกล้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉ,มรัตน์ เชาว์โชติ,วัชราภรณ์ ยอดตลาด,สุดารัตน์ ยอดดำเนิน 2551
 การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องแต่งเสริมเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์ยาหม่องไพล นัจรีภรณ์ สิมมารุณ,นิตยา ยะสะกะ,ภัททิยา ชูจันทร์ 2551
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 บงกช นาคะไพฑูรย์,พรทิพย์ แสงแก้ว,สุลิกร อนันตกุล 2551
 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องการผลิตน้ำปรุงจากใบกระทอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุรีย์ บัวเข็ม,นวพรรษ แซ่จง,ปรารถนา ปัญญา 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ญาษยา อ่ำขำ,วราภรณ์ วรรณทอง,สมใจ สุขแก้ว 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก(PBL)เรื่องระบบนิเวศกว๊านพะเยากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พวงลักษ์ จันต๊ะวัน,วาสนา ตันมา,สิริพร กุลวงค์ 2551
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมด้วยบทร้อยกรองเรื่อง"รู้จักเมืองพรหม"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุฑารัตน์ อ่วมแก้ว,ฉวี มีผึ้ง,อมรรัตน์ แสงนาค 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเพื่อซ่อมเสริมทักษะการคิดคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่งตะวัน บัวดอก,ละมูล พิพิธทอง,ศรีนวล หลวงแนม 2551
 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระศิลปะเรื่องสืบสานงานศิลป์ท้องถิ่นภูมิปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประภาวี ปราณี,พรพิศ ยาวิไชย,เพชรา อาสมาน 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงานเรื่องดิน หิน แร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จิรภัทร์ หะทะยัง,บุญช่วย เทียมผล,สุจินันท์ ป้อมจันทร์ 2551
 การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถในการแสดงละครสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชาติญา เกตุสถิตย์,ชุติมา ม่วงเมือง,ปิยมาศ จันทร์เจริญ 2551
 การพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบการฝึกเขียนสะกดคำพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จันทร์โรม ถาวรรุ่งรัตน์,สุวารี ชัยชมภู,อนัญลักษณ์ ช่วงเบ้า 2551
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิดเพื่องานธุรกิจ กลุ่มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นงลักษณ์ พิมพ์ศรี,กาญจนา ธรรมมี,เสาวคนธ์ ราชฤทธ์ 2551
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องงานกระดาษรังผึ้งเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 5 ปานจิต อรุณอุ่นเกตุ,สุพิศชา ยอดแย้ม,อังสนา สิทธิโชค 2551
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำข้าวเกรียบว่าวสมุนไพรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กมลทิพย์ บุญอภัย,เนตรนภิศ สร้อยศอ,สุจิตตา วิชัยศร 2551
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการละเล่นพื้นบ้านรำโทนด้วยกิจกรรมค่าย กิจจา เล้ยงประยูร,ทิพย์วรรณ์ เลี้ยงประยูร,ยุพินภรณ์ วงค์ชัย
 การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยชีวิตการสอนแบบ SSCS เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กาญจนา ด้วงนา,มัทนา อุ่นต๊ะ,วาลย์พัชนีย์ บุญยะเวศ 2551
 การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปณิตา ทิพย์หทัย, พรหทัย คงสิบ, วรารัตน์ ฉ่ำกระมล 2552
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์เรื่องบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนงค์ ศรีโมรา,จิราภรณ์ ศรีโมรา,ประภาศรี แสงทองอร่าม 2551
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระศาสดาสู่เวียงฟ้าห้วยต้ม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 รติมัย โยธาคำมี, สุชาดา สุขทอง 2552
 ผลของการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบบาทสมมติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กฤษณา สังข์วะระปรีชา,ประภาพร ปาจิตร์ 2551
 
[Back = 9] Display 10/22 [Next = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์