ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกล้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้จัดทำ : เฉ,มรัตน์ เชาว์โชติ,วัชราภรณ์ ยอดตลาด,สุดารัตน์ ยอดดำเนิน 2551
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

บทที่5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก