ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร วันดี โชติศรีพันธุ์พร 2554
 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก วันเพ็ญ ถิตย์กุล 2554
 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรคนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 มาโนช วิริยะ 2554
 การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาธิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ขวัญใจ อินทร์ปาน 2554
 จรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการปฎิบัติตนของมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู... หัทยา นุกอง 2554
 การศึกษาสภาพการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดพิจิตร ศิริลักษณ์ บัวผัน 2554
 ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เดชชาติ แสนประเสริฐ 2554
 การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ฐิติรักษ์ เมืองพรวน 2554
 การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตคติของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... สงคราม วันแย้ม 2554
 พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิฌธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 บุญรอด วินทะชัย 2554
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปัญญา แย้มเสมอ2554
 การศึกษาพฤติกรรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปราณี คนเสงี่ยม 2554
 การศึกษาสภาพการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รัตนา ใจเย็น 2554
 สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร อธิปัตย์ อยู่สุข 2554
 การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารด้วยวาจากับทักษะการประชุมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2 รอบ สุคำหล้า 2554
 การวิเคราะห์นโยบายการเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีบูรณาการ ของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ..2552-2553 ไชยรัตน์ แหยมมั่น 2554
 สภาพการดำเนินงานการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก ชัชฏา ศรีวิราช 2554
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ต่อรูปแบบการบริหาร... เชี่ยวชาญ แก้วสิงห์ 2554
 การวิเคราะห์นโยบายปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(ระหว่าง พ.ศ.2552-2553) ภควัต อินพันธ์ 2554
 สภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภัทรพงษ์ สุขเกิด 2554
 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กุลนาถ อัจฉริยะสงคราม 2554
 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เกสร กัลยาณวิสุทธิ์ 2554
 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 กริชรัตน์ รักประกิจ 2554
 การศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สุเทพ ศรีกล่ำ 2554
 ความต้องการพัฒนาตนเองในการบริหารการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิจิตร สุริยา ทองดอนพุ่ม 2554
 
[Back = 20] Display 21/22 [Next = 22]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์