ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศตามการรับรู้ของครูผู้สอน ธรามาศ กาญจนตฤณ, รัชภูมิ กองแก้ว, วินิจ สมาธิมงคล 2552
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฏีพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ เรื่องอาหารและสารเสพติด สาหรับนะกเรียนชั้น ม.2 สายรุ้ง เมืองวงษ์, สิน นุ่มพรม, อุมาภรณ์ อนันตอาจ 2552
 การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่องการทำข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 กาญจนา สวาสดิ์วงค์, เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์, ศิวัตรา สนธิกุล 2552
 หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง แก่งคุดคู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นิววรรณ ทิมเขียว, รุ่งนภา ทุ่มมาลา, อมลวรรณ ศรีคำ 2552
 การพัมนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความเท่ากันทุกประการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นันทิญา ฟองมี, พิมพ์วรัญช์ น้อยพิทักษ์, สาหร่าย ศิริลา 2552
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้ม.2 พนม ธีรเพ็ญแสง, วรชัย ยะหนัก 2552
 การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น รายวิชากำปัดเมืองอู่ทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เยาวลักษณ์ มีมอญ, รัตนาวดี ตรีรัตนกิจ, อัญชลี มากระจัน 2552
 การพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน บุญเตือน หมีดง, ศันสนีย์ แย้งจันทร์, สวจี บุตรศรี 2552
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุววิทยาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลของชุมชน ธเนศ มยุรา, นวลฉวี เชิดฉิน, วรินทร์ พ่วงอยู่ 2552
 การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์ เรื่อง ฟ้อนทอผ้าป่าแดง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พิชญา สังข์เงิน, พิไรพร ถิ่นเครือจีน, ศิริวรรณ สมสกุล 2552
 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนวันสำคัญทางวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นม.1 พรธิภา ตรีถัน, ลดาวัลย์ แววเพ็ชร์, จารุภา ศุภนิมิตรกุล
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชุดท้องถิ่นเราชาวพิษณุโลก สำหรับนักเรียนชั้ป.6 กาญจนา แก้วมณี, นงนุช อนันตกาล, มยุรี สิทธิกัน 2552
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่2 วันเพ็ญ ทวีอินทร์,วิชิต อ่อนน้ำคำ,ศุภางค์ สมพานต์ 2551
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการประดิษฐ์ดอกกระเจียว จิดาภา เสนาพิทักษ์,ณรงค์ โสภาบุตร์,ณัฐยาภรณ์ โสภาบุตร์ 2551
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา "ถ้ำแก้วโกมล" ฉวีวรรณ แย้มเสมอ,รัตนา สุขาวห,สุรีพร สุดยอด 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องของดีศรีสัชนาลัยสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เตือนจิตต์ ขุมเพชร,บุปผา อินทรสูต,ภคนันท์ อินทารี 2551
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานตามกระบวนการของคอล์ปที่เสริมสร้างวินัยมนตนเองของเด็กปฐมวัย ยุณีย์ กอนพ่วง,วิไลย์ เอมพรหม,สรัลยา คงหนองลาน 2551
 การพัฒนาหลักสูตรการประดิฐ์ดอกไม้จากผ้าทอศรีสัชนาลัย รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ดาหวัน นาคแดง,ศรัญญา สบาศรี,อารมณ์ เอี่ยมทัด 2551
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT โดยใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปราณี ทะจะกัน,รัศมี โพธิ์ชนะพันธุ์,อบศรี เมืองเหลือ 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานเรื่อง ดิน หิน แร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จิรภัทร์ หะทะยัง,บุญช่วย เทียมผล,สุจินันท์ ป้อมจันทร์ 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วรเชรษฐ ชาเมืองกุล,ศิริพร ชาเมืองกุล,สุมิตรา โพธิ์ปลัด 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประภัสสร จันทร์กอง,วิชาพร ศรีบุโฮม,สุกลวัตร พรรณแสง 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ข่าวและเหตุการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนีย์ คำอิ่ม,พรจิตร นาคนาม,อุมาพร ทองคำ 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุดารัตน์ คำราช,สุริยา ศรีอุดวงค์,อัมพร บุญกล้า 2551
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขวัญจิรา ธงชัย,นงนุช คุ้มปาน,ภาคินัย ชัยดี 2551
 
[Back = 8] Display 9/22 [Next = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์