ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุพจน์ แก้วอ่อน 2553
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทิร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 เรื่องการสร้างงานกราฟิก โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw il lสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 กัลยา สุกใสเมือง, รัตนา จันทร์สิน, สาวิตรี คำจุล 2553
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการฝึกทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ สำหรับนัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มานพ มีมา 2553
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินทราเน็ตแบบบูรณาการ เรื่อง กาแฟดอยช้าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง จารุณี ทะปัญญา,ทานตะวัน แข็งแรง,เนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง 2553
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถะหลักของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก สมชาย โตเหี้ยม 2553
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำราชศัพท์และคำสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาลี เพชรพิพัฒน์ 2553
 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 พิมลพรรณ หิรัณยเอกภาพ 2553
 การศึกษาความเสี่ยงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาพิจิตรเขต2 กรไกร ภูมิไสว 2553
 การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการทดสอบทางกาารศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ในโรงเรียนระดับประถม สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต2 กรุณา พวงสมบัติ 2553
 จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษายุคโลกาภิวัตน์ ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต3 ในอำเภอพรหมพิราม กุสุมาลี ดีแล้ว 2553
 สาเหตุของปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กิตติพงษ์ โปร่งเจริญ 2553
 ความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เกศนี ไพรสนธิ์ 2553
 ปัญหาในการทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต3 กานต์รวี ศรีทอง 2553
 การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่3โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต3 กาญจนา ปะระมะ 2553
 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาระดับช่วงชั้น3-4ตามทัศนะของครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต1 กมพรรณ จ้อยสูงเนิน 2553
 การศึกษาควาเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาด้านผู้บริหารตามทรรศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต1 ขนิษฐา สีสมุดคำ 2553
 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จูลี นีนา ตันตยานฤวุฒิ 2553
 ศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของข้าราชการครูโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในจังหวัดพิษณุโลก จิตนา พรมชัยชนะ 2553
 ศึกษาการบฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามเกณมาตรฐานของคุรุสภาพ.ศ.2540ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต2 ฉวีวรรณ มากมี 2553
 สภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย บุญนำ เอี่ยมปาน 2553
 ศึกษาสภาพการจัดสวัสดิการครูโรงเรียนเอกสาร สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุจิตรา จันทร์เจริญ 2553
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างวินัยในตยเองของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต1 แดนชัย เทียนดำ 2553
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ถวิล สารใจ 2553
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ 2553
 สภาพปัญหาและการจัดการความขัดแย้งของนักเรียนระดับชั้มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ทัศนีย์ สนธิกัน 2553
 
Display 1/22 [Next = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์