ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการทดสอบทางกาารศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ในโรงเรียนระดับประถม สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต2
ผู้จัดทำ : กรุณา พวงสมบัติ 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปกและประกาศคุณูปการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคภนวกและประวัติผู้วิจัย