ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ศึกษาการบฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามเกณมาตรฐานของคุรุสภาพ.ศ.2540ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต2
ผู้จัดทำ : ฉวีวรรณ มากมี 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญ ตาราง

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ประวัตผู้วิจัย