ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษาตามนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต2 ทินกฤต รุ่งเมือง 2533
 การศึกษาลักษณะที่พึงประสงค์ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 ธเนศ ภู่กัน 2553
 บทบาทของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน(กรณีศึกษาโรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชร) ธิติมา เสาวยงค์ 2553
 การศึกษาความต้องการจำเป็นของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาตร์และบูรณาการการศึกษาที่2 น้ำฝน อรรคฮาด 2553
 การศึกษารูปแบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต3 นิติธร รุ่งเรือง 2553
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาศักภาพที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพิษณุโลก นพพล เล็กพันธ์ 2553
 บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต1 นิตยา เอี่ยมทองอินทร์ 2553
 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพิษณุโลก ปวีณา เล็กพันธ์ 2553
 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต1 ปิยะนุช อาณาเขตต์ 2553
 การศึกษาสมถนะการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลกรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต1 ปัญญากร อุดนัน 2553
 การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต2 ปริญญา อินสว่าง 2553
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 ปรรฎมพรรณ พามา 2553
 ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญาตรีกลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จิราวรรณ เอี่ยมกี๋ 2553
 การประเมิณโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา(พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครรสวรรค์ พระมหาประมาณ สายเปลี่ยน 2553
 แนวทางการพัฒนาผลงานของรตนเองเพื่อมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ธัญวรัตม์ กระจ่าง 2553
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษศูนย์พิษณุโลกคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเศวร ลินดา มุ่งชนะ 2553
 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรสายบริการคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สุนิสา สุขเนียม 2553
 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สุธัญญา พรมดำ 2553
 แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางพลศึกษาและการกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ จุฑารัตน์ อินทิพย์ 2553
 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต2 นิคม สายสอาด 2553
 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สุริยันต์ รูปงาม 2553
 การศึกษาแรงจูงใจที่มีต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ นวพรรษ ชำนาญเสือ 2553
 ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนต่อภาวะผู้นำครูพลศึกษาในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเขตอำเภอบางระกำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต1 ประสูตร พันโท 2553
 สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดสุโขทัย พระครูไพศาลกิจจาทร (ปิ่นโตนด) 2553
 การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเขตอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก วุฒิชัย อินทโชติ 2553
 
[Back = 1] Display 2/22 [Next = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์