ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 บทบาทหน้าที่ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรคนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทวีสุข บัวทอง,นภาวรรณ พวงกอง,โสภาพรรณ เกียรติประกอบ 2552
 การศึกษาการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กฤติยา ปั้นน้ำคู้,วรรธนันท์ แพงลาด,สิทธิเดช พูลทวี 2552
 ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือตามทัศนคติของผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา สมพร บุญนาค,อุเทน ปิ่นม่วง 2552
 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด กาญจณี โชติสุข,กิติยา ทองแกมนาก 2552
 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทศบาลตำบล เขตภาคเหนือ เงินยวง สิทธิชัย,จักรกริศน์ สอนหาจักร,นิสิตา อันชูฤทธิ์ 2552
 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ชามาภัทร ไข่แก้ว,ลัดดา แย้มอ่อน,อัจฉรา ลิมปะพันธุ์ 2552
 การศึกษาสภาพและปัญหาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทภที่ 1 สังกัดสำนักงานของพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 พิมาศ สายชุม,สมพร สุขอร่าม 2552
 สมรรถนะของผู้ปริหารสถานศึกษาที่ส่งผลสำเร็จในการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง วริศราภรณ์ น้อยใจมั่น,โสพิศ เทศสลุด,อุบลรักษ์ สุริยะคำวงค์ 2552
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สถานศึกษาประเภทที่ 1 เขตภาคเหนือตอนล่าง กัญชลี คงประดิษฐุ์,นรินทร์ อินทะนัก,วราพร ทิศาใต้ 2552
 ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 3 อรรถพงศ์ จรัสศรีสกุล 2553
 ทรรศนะและการปรับตัวในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พิมลพรรณ ไตรักษ์ 2553
 การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สุธิดา เนียดพลกรัง 2553
 การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูประจำการสังกัดนครสวรรค์เขต 2 ธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์,นวพรรษ เก่งกำลังพล,อรพิณ จ่าหมื่นไวย์ 2552
 การพัฒนาการเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเว็บเพจ นฤมล วิเชียรพัฒน์,ภัทราพร นาสูงชน,วราลี ทองแก้ว 2552
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนป.6โดยการสอนวิธี mat ประภาวดี ก๋องมั่ง,ไปรยา รอดจีน,ศิวะ คุ้มคำ 2552
 การพวัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรเรื่องรักษ์ท่าจีน ป.6 จันทรา วิเศษกุล,จารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ,ศุภลักษณ์ กล่ำเพ็ชร 2552
 การสร้างวิดีทัศน์ประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง สืบสานงานสวยด้วยผักตบชวา นักเรียนม.4 ทศพร โมทิม,เบญจมาภรณ์ ชูเชิด 2552
 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องเมืองพิจิตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นิสา เที่ยงอยู่ 2555
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องสมุนไพรท้องถิ่นสำหรับนักเรียนม.1 ณัฐพล มิภัยทูล,ภราดร พิมพันธุ์,สมเดช นิธิวงษ์ 2552
 การพัฒนาระบบสารบัญิเล็คทรอนิกส์ กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เฉลิม ทองจอน, วิโรจน์ เจกะวงค์, สรยุทธ ปั้นฉาย 2552
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาโปรแกรมเบื่องต้น กมลลักษณ์ เกตุแจ่ม, ลาวัลย์ นาคจันทร์ 2552
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยรูปแบบการเรียนร่วมมือแบบ STAD เรื่องการเขียนดปรแกรมเบื่องต้น ชนินทร์ เปี่ยมงาม, นพวรรณ์ จันทร์เจรฺญ 2552
 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ กาญจนา พามา, นวลจันทร์ เวฬุึวนารักษ์, นัฏฐพงศ์ พงศ์กาสอ 2552
 การพัฒนาการสอน้รื่องการใช้กล้องถ่ายภาพ จงกลณี ตันตระกูล, ชุติพงศ์ เทพอินทร์, เพ็ญนุมาส คำปิ่นคำ 2552
 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องการสรางหนังสืออิเล็คทรอนิกส์สำหรับครูผู้สอน กนกพร ดฤปอัชฌา, สิริญญา นิ่มนวล, สุพรรษา พลับจุ้ย 2552
 
[Back = 7] Display 8/22 [Next = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์