ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การสร้างวิดีทัศน์ประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง สืบสานงานสวยด้วยผักตบชวา นักเรียนม.4
ผู้จัดทำ : ทศพร โมทิม,เบญจมาภรณ์ ชูเชิด 2552
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม