ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อัจจิมา สุนทร 2554
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติตามแนวคิดจิตตปัญญา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 บุญบุษกร รอดคง 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภัคจิรา พุ่มพวง 2554
 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน... กนกวลี มาละอินทร์ 2554
 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ฉัตรสุดา ทองห่วง 2554
 การสร้างแบบวัดการมีจิตสาธรณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภัคจิรา ม่านเขียว 2554
 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอชนแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ธนัชพร อ่อนอิงนอน 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วรฉัตร มลธุรัช 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดารารัตน์ รื่นรส 2554
 การสร้างแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5... ยุพิน จันทร์ศรี 2554
 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรฐรูรณ์ เขต 1 วิไลพรรณ ยิ่งตระกูล 2554
 ความตรงเชิงพยากรณ์ของผลการเรียนเฉลี่ยและคะแนนสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล... สมาพร ฉิมนาค 2554
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ขณิดา นันทะวัน 2554
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูสายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เบญจวรรณ อินต๊ะวงค์ 2554
 ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าความฉลาดทางอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณิชนันท์ คำนวณสินธุ์ 2554
 การพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศิริพร ใจทิม 2554
 การพัฒนาแบบฝึกภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านหลักภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อุบลท โตนาค 2554
 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เครือมาส คำเขียน 2554
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรี้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร กนกวรรณ วราภรณ์วิมลชัย 2554
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สุชาติ รัตถา 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของอาชีพและสัตว์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อัจฉรา เพชราอ่อน 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 วชิราภรณ์ ยาพรม 2554
 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปาริตา ขาวขำ 2554
 การศึกษาความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สิรินภา อยู่สถิตย์ 2554
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จารุนันท์ โพธิ์ทอง 2554
 
[Back = 15] Display 16/22 [Next = 17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์