ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต3ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วีนัส เป็นสุข 2553
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต2 ศิราภรณ์ ศิริพันธ์ 2553
 การศึกษาปัญหาการบริหารงานและความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาหใม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาพิษณุโลก ศุภมาศ ช่างมี 2553
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พรพรรษา เชื้อวีระชน 2553
 สภาพปัญหาการบริหารการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาเพชรบูรณ์เขต2 ศิริจันทร์ ภักดีโต 2553
 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้สื่อท้องถิ่นพิษณุโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 วธัญชนก อุ่มสกุล 2553
 การพัฒนาชุดการสอนเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 กมลพร จิตต์จำนงค์ 2553
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ศิริลักษณ์ สัญญะ 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีวินัยต่อตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กุลศิริ สุมาลัย 2553
 รายงานการประเมินผลโครงการการบริหารงานบำรุงทางเชิงรุโดยประชาชนมีส่วนร่วมแขวงการทางพิษณุโลกสำนักทางหลวงที่4(พิษณุโลก)กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม สิริลักษณ์ โพธิคง 2553
 ศึกษาการนำวงจรการบริหารคุณภาพPDCAไปใช้ในการบริหารหลักสูตรการจัดกิจกกรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สุลักษณ์ กุลเจ๊ก 2553
 สภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาพิษณุโลกเขต2 สายันต์ แปดทิศ 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ซี โอ อาร์ เรื่อง My Province สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 อัญชนา เกตกลมเกลา 2553
 การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สุทิน พึ่งทอง 2553
 การยกระดับคุญภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมขนาดเล็กอำเภอนครไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต3 สิฐิพงษ์ สุทธิ 2553
 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษากรณีหากมีการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามทัศนะของผู้บริหาร สุรศักดิ์ สุขหมั่น 2553
 แนวทางการพัฒนาผู้บริหารและครูในสถานศึกษาเพื่อนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก สุพจน์ ศิริวัฒนธานี 2553
 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต2 สายสุนีย์ บัวแก้ว 2553
 สภาพปัญหาและการจัดการความขัดแย้งของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก สมโภชน์ ภุ่ทับทิม 2553
 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามโครงการ(SEAT Framework)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต1 เยาวรัตน์ พงษ์ประยูร 2553
 ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดสุโขทัย โภภิดา ผิวชัยภูมิ 2553
 การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต1 ฐิติรัตน์ ชัยรังษี 2553
 การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต3 อรทัย คงฟัก 2553
 การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต1 ภาวสุทธิ์ บินชัย 2553
 วัฒนธรรมการจัดการความขัดแย้งในสาถนศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาพิษณุโลก อรุณ ชาติพิมาย 2553
 
[Back = 4] Display 5/22 [Next = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์