ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ซี โอ อาร์ เรื่อง My Province สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ผู้จัดทำ : อัญชนา เกตกลมเกลา 2553
สาขาวิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
 
  Researches File
   
 
บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ประวัติ