ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต2
ผู้จัดทำ : สายสุนีย์ บัวแก้ว 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย