ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การ ศึกษาบริหารงานวิชาการของผุ้บริหารสถานศึกษาขั้นพิ้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2ตามแ แนวคิดเห็นของผุ้บริหารสถานศึกษา ชัยรัตน์ ผิวชัยภูมิ,ธิติมา สุบิน,วิศณุ หวังดี 2551
 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประหยัดพลังงานทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพ ดลวัฒน์ นิ่มสุวรรณ์,พรพิมล แก้วสีทอง,วรพจน์ พร้อมสุข 2551
  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครูของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครูผุ้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ รจนา อ้ายพุก,อรกัญญา ราษฎร์ทองหลาง,อัจจิณา ว่องเลห์ 2551
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประสงค์ ไทยสง่า,ว่าที่ร้อยตรีพลากร ชาญณรงค์,สามารถ เขียวปั้น 2551
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนาช่วงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก พยนต์ เงินเมือง,รุ่งทิว่า สุวรรณทิพเนตร,วิลาวัลย์ วัดประตูมอญ 2551
  สภาพการจัดความรุ้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง จันทนา วราภรณ์วิมลชัย,พิทยาภรณ์ พิชญวงศ์กุลชัย,รุ่งอรุณ ชิตมนตรี 2551
 สภาพการบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 ชัยสิทธิ์ พรหมรักษา,ศิริพร,จันทร์เจริญ,สุวรรณา แจงบัว
 การบริหารความขัดแย้งของผุ้นำชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลมมะขบ ถนอม อัตตโน ,พระมหาปณิธาน เป็งอิ่น 2551
 .ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาข้าราชการครู สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาจังหวัดนสุโขทัย จินตนา ทองแจ่ม ,จินาพร ไทยวรรณศรี ,ธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ 2551
 การศึกษาสมถรรนะของผู้บริหารสถานขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในจังหวัดกำแพงเพชร กัลยาณี รัตนบุตร,กุสุมาวดี ราชบุรี,ชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี 2551
 .การพัฒนาชุดกิจกรรมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นงณภัส สุวรรณบุต 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเรื่ง food for Healit โดยใช้กลวิการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 วิไล ปันวาละ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 1 วนิดา หล้าอ่อน 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรีนรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขจรวรรณ ภู่ขจร 2554
 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 1 กนกวรรณ หอมโหน 2554
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมบทร้อยกรอง เรื่อง "เมืองซากังราว" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จิรภาส กล้ากสิการ 2554
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหา (CBI) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกายเพชร พรมแสง 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประนอม พรมมารักษ์ 2554
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพลงฉ่อยพื้นบ้านวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยกิจกรรมฝึกอบรม สมหมาย หวังทรัพย์ 2554
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดหลักธรรมนำชีวิต สาระพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พิรุญ ไชยวงค์ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศราวุฒิ ปัญญา 2554
 การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการฟัง-พูด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศวิภา หาพุทธา 2554
 ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน 2554
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รัตนา ยศบรรเทิง 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พืเชษฐ์ ไพโรจน์ 2554
 
[Back = 13] Display 14/22 [Next = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์