ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การ ศึกษาบริหารงานวิชาการของผุ้บริหารสถานศึกษาขั้นพิ้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2ตามแ แนวคิดเห็นของผุ้บริหารสถานศึกษา
ผู้จัดทำ : ชัยรัตน์ ผิวชัยภูมิ,ธิติมา สุบิน,วิศณุ หวังดี 2551
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ประวัติผู้วิจัย