ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารดพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานพื้นมราการศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 ธีระยุธ เกตุมี 2553
 สภาพและความต้องการการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต2 ยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง 2553
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงินเพื่อควบคุมยอดเงินทดรองราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิไลวรรณ จันทร์เจริญ 2553
 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รติยาภรณ์ ทองเนียน 2553
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประภาพร ถิ่นอ่อง 2553
 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามนโนบายเรียนฟรี15ปรอย่างมีคุณภาพของรัฐบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รัชนี องค์อาจ 2553
 ศึกษาการนำวงจรการบริหารคุณภาพไปใช้ในการประเมินผลหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่งใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เรวัติ เพ็ชรเอม 2553
 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างชีท(SEAT Framework)ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ลักขณา กุลเจ๊ก 2553
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 รุจิรา กลิ่นทอง 2553
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต2 วริศรา พุ่มดอกไม้ 2553
 ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1-3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนในอำเภอวังทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พรทิพย์ พัวศรี 2553
 สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ภัทราพร ขัดสี 2553
 การศึกษาเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก วิทูรย์ สารธิมา 2553
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบรหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 วรรณี เกยสุวรรณ์ 2553
 สภาพความขัดแย้งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สุชิพร รักประกิจ 2553
 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework)ด้านเครื่องมือ(T-Tools)ของโรงเรียนแกนนำ วิชัย นาคพานิช 2553
 ทรรศนะและวิธีการปรับตัวในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วรุตม์ ศิวิลัย 2553
 สภาพการดำเนินงานตามโครงการยกรพดับคุณภาพการสึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังงกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต2 วิรุณยุพา รักเรือง 2553
 การศึกษาการนำวงจรการบริหารคุณภาพ(PDCA)ไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสื้อสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วัชรีพร แพรแก้ว 2553
 การพัฒนาหนังสือส่งเสรืมการอ่าน เรื่องการเป็นเด็กดี กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 นวลอนงค์ สินพรม 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มหัศจรรย์แห่งน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 จารุวรรณ พุ่มพิศ 2553
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถจำแนกการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัชรินทร์ ฉิมพลี 2553
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผุกพันต้อองค์กร ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นันท์นภัส โตล่ำ 2553
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่มกิจกรรมนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จตุพร เวทยพงษ์ 2553
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 อุษณีย์ เสือจันทร์ 2553
 
[Back = 3] Display 4/22 [Next = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์