ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ศึกษาสภาพและปัญหาการบริการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT Framework)ด้านเครื่องมือ(T-Tools)ของโรงเรียนแกนนำ
ผู้จัดทำ : วิชัย นาคพานิช 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ, บทคัดย่อ, สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม, ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย