ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพและปัญหาการบรหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3
ผู้จัดทำ : วรรณี เกยสุวรรณ์ 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย