ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเรื่อง visiting phitsanulok ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ, จิดาภา ยิ้มฤทธิ์ 2552
 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้(8คุณธรรมพื้นฐาน)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันอออก เตือนใจ พรหมมี,นนทนัดดา พันธ์ศิลป์,รุจีรัตน์ ยาสุทธิ 2551
 การศึกษากรณีแบบบูรณาการเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมในจังหวัดพิจิตร นงณภัส รู้คงประเสริฐ,นฤมล ศรีกุญชร,พัชรินทร์ ฉัตรคำฝัน 2551
 กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขนิษฐา สมฤทธิ์, ทัศนี เสาศิริ,สิริพร วงค์ธิเบศร์ 2551
 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมอำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร นฤมล ชำนิ,นิตยา เลิศสมพร,วิฑูรย์ สิริประเสริฐศิลป์ 2551
 ผลการใช้การเสริมแรงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงจังหวัดพิษณุโลก สิรินทิรา อุดมวัฒนกูล,สุพัตรา พันขุน 2551
 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อจิตสำนึกการประหยัดพลังงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงจังหวัดพิษณุโลก จุฑารัตน์ นิ่มกลัด,พรทิพย์ พิทักษ์ธานินทร์,พัลลภา ดุ้ยเต็มวงค์ 2551
 ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพั?นาผู้เรียนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พิกุล พระสิงห์,ประสิดา สุขสำราญ,สุจิตรา ราศรีรัตนะ 2551
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเรื่อง occupations กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นงลักษณ์ฺ กอธนสิน, สมใจ คล้ายแท้, สุจรรยา โชติช่วง 2552
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนพิธีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทองแดง สุกเหลือง, พระพหัสชัย หาปัน, สุพล นันทสิงห์ 2552
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องการป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติจังหวัดตาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กชกร ภัคดี, ทิพวัลย์ เฉยชู, นันทิยาลักษณ์ คงเพชรศักดิ์ 2552
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดวงชีวัน เฉลยปัญญา, รัตน์ติพร อุดคำมี, วุฒิพร แก้วกองทรัพ 2552
 การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องป่าแดงบ้านเรากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วุฒิสาร ทองรักษ์,สิงห์ทอง กล้วยหอมทอง ,สุทัศน์ ธิยานันท์ 2551
 การพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบpdac เรื่องสารในชีวติประจำวัน กันตวิชญ์ มะโนคำ 2552
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จิตราภรณ์ โกบุตร,น้ำผึ้ง โพธิ์ใจ 2551
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานในสถานศึกษา สำหรับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต2 นิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล,ประสิทธิ์ หมอรักษา,อำนวย นันบุญตา 2551
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปราโมทย์ คุ้มเมือง,รุ่งทิพย์ สกุลณี,สายบัว สอาดพรม 2551
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องแสงวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภีรภา จันทร์อินทร์,อังคณา ถองทอง 2551
 การพัฒนารูปแบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมของครูโรงเร๊ยนชุมชนบ้านน้ำร้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต1 ทองคำ ประทุม,นิลยา ทองศรี,สุรพงษ์ แสงสีมุข 2551
 การพัฒนาชุดการสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล2 สนม มาระวัง,สมชาย เรืองแสง 2551
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก เกษราภรณ์ จันทร์ย้ย, พัสตราณ์ คำโอด, วรวลัญช์ สุขสบาย 2552
 การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทวี ศรีระวัตร,นาฏอนงค์ กินูญ,พรทิพย์ ไวยโภคา 2551
 การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียเรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ฐิราวัลย์ เส็งพานิช, นันทพร ลำใย, มุทิตา ภักคินี 2552
 ารพัมนาชุดกิจกรรมฝึกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาวิดา ตั้่งกมลศรี 2552
 การพัมนาชุดกิจกรรมพัมนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค circ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุกัลยา สัปทน, สุภาพร เสนแทน 2552
 
[Back = 10] Display 11/22 [Next = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์