ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้จัดทำ : ทวี ศรีระวัตร,นาฏอนงค์ กินูญ,พรทิพย์ ไวยโภคา 2551
สาขาวิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 
  Researches File
   
 
บทคัดย่อ