ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การผลิตน้ำส้มควันไม้ โรงเรียนเครือข่ายระบบนิเวศ จังหวัดนครสวรรค์ จุฑารัตน์ ทาทิพย์, วัชรี สุนทรธรรมกุล, อนงค์นาถ สถิตย์น้อย 2551
 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) นันท์ชนา บุรณวัณณะ, ภาณุวัฒน์ ชาวพะเยาว์, ละเอียด หินเพชร 2551
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ เรื่อง การผลิตแป้งจากผลปรง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 คันธนา กันฟัก, ธิดารัตน์ แก้วทิพย์, เนาวรัตน์ รอดเกตุ 2551
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 และ 2 ธนากร โยธาแจ้, ศศิธร เวียงเก่า 2551
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ปราสาทศรีชจรภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรณิการ์ ชัยชาญ, ประภาวัลย์ สายยศ, รุ่งธิวา ผลเกิด 2551
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร นฤมล กันหา, ปรีชญา นิลนารถ, ยุพาพิน ตาลเลี้ยง 2551
 การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พุทธประวัติ โดยใช้ภาพจิตกรรมฝาผนัง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เขมรัฐ วัลลังกา, พระมหาบุญเลิศ ปัญญาชล, วิริญญา อุณานันท์ 2551
 การพัฒนาเว็วฝึกอบรม การใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประพัฒน์พงษ์ คำภู่, พรศิริ สายสุจริต, ศรีสมบูรณ์ ผุยปุ้ย 2551
 การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การทำวิจัยสถาบัน สำหรับพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทัศพร กนกพารา, ภัทริกา สิงห์สถิตย์, อารีวรรณ ใบกุหลาบ 2551
 การพัฒนาเว็บเพื่อการฝึกอบรมเรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐิตารีย์ เงารังษี, ปวีณา ณ นคร, รัตนเดช เสงี่ยมโปร่ง 2551
 การพัฒนาสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อาหารอีสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปริญญา บุญล้อม, สุรัตน์ดี ชิดสูงเนิน 2551
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จำนวนจริง ปิยนุช ฉาไธสง, พรรณงาม รอดฟ้า, ระวีวรรณ น้อยสุภาพ 2551
 การศึกษาการใช้รูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ ชวัลนุช เมฆกระจาย, ทัศนา จันทร์ลา, สุภัทรา เจียงพิจิตร 2551
 การสร้างบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง ฮาร์ดแวร์และยุทิลิตี้เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วราภรณ์ สุทธหลวง, วิชัย สิทธิพันธ์, สมภพ สุทธหลวง 2551
 การสร้างแหล่งแรยนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : การหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก กุลชาดา โตโชนพันธุ์, มยุรี ขวบสันเทียะ, สุทธิยา ปิ่นมณี 2551
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พรหมมาตร์ ศรีแก้ว, รัตติยา กล้าหาญ, ศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ 2551
 ความพึงพอใจนดยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก กันยาพรรณ รุ้งมา, ณัฐพล รักเสนาะ, ประสิทธิ์ เกิดบุญมา 2551
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา คณิตศาสตร์ เราอง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ธารินี เบญจมาศ, รัตพล ก้อมน้อย, สุภศักดิ์ วิจารณ์ปรีชา 2551
 การพัตณาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ภาอังกฤษเอการท่องเที่ยวอุ้มผางสำหรับนักเรียนชาวเขา กรณีศึกษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก รุจิรา เรือนเหมย, สมุทร ศรีไพร, สิปปนนท์ มั่งอะนะ 2551
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จตุพร ทองคำสุก, สุชาดา รักไทยวัฒนา, สุดธิรา นันเขียว 2551
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประเพณีอุ้มพระดำน้ำแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดเพชรบูรณ์ วิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์, สุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร, สุรีรัตน์ โทวงษ์ 2551
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภุมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านพรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษนุโลก คนึง สินมาห์, ณัฐพงศ์ ด้วงหิรัญ, นรงฤทธิ์ ศรีทอง 2551
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Mambo Open Source เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง นเรศ สุดไทย, ประชารักษ์ หนุนทรัพย์, อัญชลี ชัยเมืองมูล 2551
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3 ภาษา เรื่อง พันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นิวัติ ยอดมูลดี, สมชาย ซอแอ, อำนาจ แก้วแดง 2551
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วัดชลธราสิงเห กฤษณะ ทองเชื้อ, จำเนียร เนียมจันทร์, โทน ศรีสืบ 2551
 
[Back = 12] Display 13/22 [Next = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์