ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา คณิตศาสตร์ เราอง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผู้จัดทำ : ธารินี เบญจมาศ, รัตพล ก้อมน้อย, สุภศักดิ์ วิจารณ์ปรีชา 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย