ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัตณาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ภาอังกฤษเอการท่องเที่ยวอุ้มผางสำหรับนักเรียนชาวเขา กรณีศึกษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ผู้จัดทำ : รุจิรา เรือนเหมย, สมุทร ศรีไพร, สิปปนนท์ มั่งอะนะ 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก