ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาตัวชี้ว้ดคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สุกัญญา มงคล 2554
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ญารัชนี หม่องนันท์ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดดยใช้ผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อรพรรณ จิตกำเนิด 2554
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฐิติยา เง่าสารี 2554
 ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา ทัศนาภา สินศุข 2554
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฎิบัติตนในการขอเลือนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของครู โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นัฏฐินี คำมา 2554
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อังคณา จันทรประเสริฐ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชลิฏา วิยา 2554
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ธัญลักษณ์ ทองสอาด
 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จรัญ ขันศิริ 2554
 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อัจฉราพร ไทยโกษา 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมเทคนิคแอทลาส วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัทมา ภู่สวาสดิ์ 2554
 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษาะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยนจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สุดธิดา พ่วงเฟื่อง 2554
 การพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้เมตาคอกนิชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมตตา ถวิลไทย 2554
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3... สายัณ ไทยทอง 2554
 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความมีน้ำใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม สำนักงานเขตพื้นที่... สุกสกาว จิตรดี 2554
 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กฤติยา เอ้ยงหมี 2554
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6 พ.ต.ต. ยุทธพงษ์ เมฆคะ 2554
 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 วรนุช สีสุกไฮ้ 2554
 การศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อัฐพล คงสกุล 2554
 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีผลต่อการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้นเผื่อแผ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อมรรัตน์ พิมพ์ทอง 2554
 การพัฒนาเว็ปฝึกอบรม เรื่องระบบบริหารจัดการเนื้อหา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อรปรียา คำแพ่ง 2554
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) โดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพลังงานความร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปวีณา คงไชยโย 2554
 การใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กาญจนา รักษ์วงค์ 2554
 การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษา : โรงเรียนเทคนิคพณิชการพิษณุโลก วราพร เกษณี 2554
 
[Back = 16] Display 17/22 [Next = 18]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์