ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้เมตาคอกนิชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดทำ : เมตตา ถวิลไทย 2554
สาขาวิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา(แขนงวิจัยและพัฒนา)
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 4 ตาราง

บทที่ 4 หน้า98

บทที่ 5

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม 2

ประกาศคุณูปการ