ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็ปฝึกอบรม เรื่องระบบบริหารจัดการเนื้อหา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ผู้จัดทำ : อรปรียา คำแพ่ง 2554
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก