ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 มานพ จันตาวงศ์,รุ่งนภา บำรุงศรี,สุตาภัทร สิทธิโสภณ 2553
 การจัดการทีมวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 จังหวัดพิษณุโลก ดำรงค์ เพชรพลอยนิล, เนียมเพ็ญ จงสกุล, อุดม เชื้อต่อมา 2552
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมตามกระบวนการของคอล์ปที่ส่งเสริมจิตสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย วรรณดี ชำนิ 2553
 การศึกษาพฤติกรรมในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 วัชระ มาลี 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปณิสรา จันทร์ปาละ 2553
 สภาพปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬายูโด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดพิษณุโลก สัมพันธ์ สัจจะเดช, สายรุ่ง ใจตึก, สุรพล สมสกุล 2552
 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)เรื่องภาวะโลกร้อนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จันทนา บุญยะรัตน์ 2553
 สภาพปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คมสัน วงษ์ประดิษฐ์, จรัส สุริโย, อภิวัฒน์ บึงมุม 2552
 การพัฒนาหนังสือนิทานเสริมสร้างจิตสาธาระณะตามกระบวนการจิตสำนึกของเปาโล แฟร (paulo freire)สำรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิศมัย ทาวัน 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นทัธยมศึกษาปีที่2 ฉลองรัตน์ พารีสอน,บังอร ประเสริฐผล,ลัดดาวัลย์ ปินตา 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จันทราพร คำหา,พวงเพชร ภาสว่าง 2553
 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ kwdl เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนชัย เก่งกำลังพล,บรรดิษฐ์ กลางนภา,สุนีย์ กัณทะวงษ์ 2553
 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขนิษฐา อิ่มสุวรรดณ, ชอบ หนูกล่ำ, สมนึก เอมพรหม 2552
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ขนิษฐา ทองมน,จิรนันท์ หิรัญศรี,นุศรา เงินมี 2553
 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เหมรัฐส์ อินสุข,นิรุตติ ครุฑหลวง,สมชาติ บุญมัติ 2552
 การสร้างเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พิริยา วีระมาชา,สาวิตรี คล้ายจันทร์ 2552
 พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกาาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำรง คุ้มพาล,ธนวรรณ มะโนรา,สมจิตร์ โตนชัยภูมิ 2552
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พชรกมล คำไวย์,อภิชาติ อาบเงิน,อำนาจกฤช บัวแฝง 2552
 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นวภัทร์ อุทัยรัตน์,มารุต รื่นรวย,อัญชลิตาดอนดง 2552
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กฤษณะ ทองยิ่ง,ภัควรางค์ พลธรรม,มยุรี เซนักค้า 2552
 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์มางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา พิษณุโลก เขต 3 สิบเอกชัยชาญ น้อยนัน,ทวี แย้มดี,ลูกน้ำ มากลิ่น 2552
 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3,4 จังหวัดพิษณุโลก นงนุช กลิ่นทับ,บุญสืบ มะอิ,ลำจวน ป้อมบุญมี 2552
 การบริหารแบบทีมงานในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนล่าง ชรินยา สุขย้อย,ปิยนันท์ ชุมปัญญา,วสุ จันทร์แป็น 2552
 สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย รสสุคนธ์ เกษามูล,วิชชุดา สมจิต,อารียา ณ น่าน 2552
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สถานศึกษาประเภทที่ 1 เขตภาคเหนือตอนล่าง กัญชลี คงประดิษฐ์,นรินทร์ อินทะนัก,วราพร ทิศาใต้ 2552
 
[Back = 6] Display 7/22 [Next = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์