ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้จัดทำ : ขนิษฐา อิ่มสุวรรดณ, ชอบ หนูกล่ำ, สมนึก เอมพรหม 2552
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา แขนงการบริหารจัดการกีฬา
 
  Researches File
   
 
ปก

ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย