ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : สภาพปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬายูโด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้จัดทำ : สัมพันธ์ สัจจะเดช, สายรุ่ง ใจตึก, สุรพล สมสกุล 2552
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา แขนงการบริหารจัดการกีฬา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย