ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหนังสือนิทานเสริมสร้างจิตสาธาระณะตามกระบวนการจิตสำนึกของเปาโล แฟร (paulo freire)สำรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดทำ : พิศมัย ทาวัน 2553
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5