ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 ศึกษามโนทัศน์และการบริหารสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สุพรรษา เฉยรุ้ง 2554
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สมหมาย เทศขำ 2554
 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต89 จังหวัดพิษณุโลก สุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ 2554
 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สุพิมล ทรงประดิษฐ์ 2554
 บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร สุทธิวงศ์ คำกล่อม 2554
 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ 2554
 การวิเคราะห์นโยบายปฎิรูปการศึกษาทั้งระบบที่เกี่ยวกับการปฎิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2552-2553) สุชิน เทียมศรี 2554
 สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สรัญญา แสงชัย 2554
 การวิเคราะห์นโยบายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดทศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศฯของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ. 2552-2553) โสนน้อย ฟักทองอ่อน 2554
 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 สมจิตร ไตระรรม 2554
 การศึกษามโนทัศน์และการปฎิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สิริพร อินทรโอภาส 2554
 ทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการนำหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อดิวิชญ์ ทองหล่อ 2554
 ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่เพื่อการกีฬาและนันทนาการของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร อรัญญา อินทโชติ 2554
 การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐษน (o-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อิสรีย์ ปิ่นเกล้า 2554
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 อารีรัตน์ ชูรวง 2554
 บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการเสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดกำแพงเพชร อนิวัตติ์ ไกรกิจราษฎร์ 2554
 สภาพปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์ตำบลคุยม่วงกับตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ธวัช อุ่นเมือง 2554
 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองโดยใช้สมรรถนะหลักเป็นฐานของบึคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยนเรศวร ธันย์ชนก ปานทะโชติ 2554
 การศึกษาปัญหาการจัดนิเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปิญานี บูรณะชาต 2554
 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอน ของครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สุภชา ภัสตราภรณ์ 2554
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสน่ห์ พันธุ์ดี 2554
 ศึกษาสภาพการใช้เครือข่ายสังคมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา กรณีศึกษานิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จุไรรัตน์ สืบกาสี 2554
 
[Back = 21] Display 22/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์