ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาวีพทางการศึกษาของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สมพร จันดาหาร 2553
 แนวทางการพัฒนางานตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต3 อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 2553
 พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก อารีย์ วงเขียว 2553
 ปัจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก อุไรวรรณ สิงห์ทอง 2553
 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของสำนักศาสนศึกษาใจจังหวัดนครสวรรค์ พระมหาญัตติพงษ์ เลิศศรี 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ลัดดา ณะแก้ว 2553
 การพัฒนาชุดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย กนกกานต์ อยู่สุข 2553
 การพัฒนาชุดสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(สารและสมบัติของสาร) เรื่องปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พรพรรณ อนุพันธ์ 2553
 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ศุภจักร สุทธิ 2553
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษา จังหวัดพิษณุโลก ธารินี บัวมา 2553
 การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาหลังรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เพ็ญศรี อ่อนกล้า 2553
 ผลการใช่กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาเจตคติทางเพศของวัยรุ่น สุดรัก อาจบัว 2553
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องบทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 เบญจนันท์ สืบสุยะ,พยอม เกิดมงคล,เมธนันท์ จันทร์อ้น 2553
 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ บุษกร ทาทำนุก 2553
 การศึกษาสภาพการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก หาญศักดิ์ ม่านตา 2553
 ผลการฝึกพัฒนาจิตโดยการเจริญสติปัฎฐาน 4 ที่มีต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ พระมหาจำปา ชาลีเปรี่ยม 2553
 การพัฒนาแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยจากนิทานอิสป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 พรรณอร แสนประเสริฐ 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องงานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 เกษราภร์ ภักตร์เขียว,เนาวรัตน์ บุตรเพชรรัตน์,มนนรี แก้งคำ 2553
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำลายเขียนเทียนจากภูมิปัญยท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จารุชา ธนิศาเดชาภัค,ชรินทร พุกกะพันธุ์,นิพจน์ ป้อมทองแดง 2553
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องป่าไม้ต้นน้ำแห่งชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 คำรบ เขียวดอกน้อย 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการอ่าน-เขียนสัทอักษรภาษาจีนเยื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย 2553
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการฟ้อนกิ่งกะหล่าด้วยกิจกรรมค่าย ดริณภักษ์ สุขหนู,วรณัน ใจคำ,สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง 2553
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าไหมแก้ว ชณัญสุกานต์ ศรีพายัพดำรงกุล,ชัชวาลย์ แตงกล่อม 2553
 ความพึงพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียนกีฬาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นิรุตน์ ชูเที่ยง, ภูษิต เงินเส็ง, อธิสันต์ ทับทิม 2552
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 พระปลัดณรงค์ธรรม หงษ์สิบสอง 2553
 
[Back = 5] Display 6/22 [Next = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์