ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ความพึงพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียนกีฬาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้จัดทำ : นิรุตน์ ชูเที่ยง, ภูษิต เงินเส็ง, อธิสันต์ ทับทิม 2552
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา แขนงการบริหารจัดการกีฬา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย