ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาวีพทางการศึกษาของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้จัดทำ : สมพร จันดาหาร 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

บทที่ 1

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 4 ต่อ

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย