ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำลายเขียนเทียนจากภูมิปัญยท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ผู้จัดทำ : จารุชา ธนิศาเดชาภัค,ชรินทร พุกกะพันธุ์,นิพจน์ ป้อมทองแดง 2553
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ประวัติ