ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ผู้จัดทำ : อารีย์ วงเขียว 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
บทคัดย่อ