ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยจากนิทานอิสป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3
ผู้จัดทำ : พรรณอร แสนประเสริฐ 2553
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
บทที่ 1

สารบัญ

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม