ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ยตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT เรื่อง คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศุภลักษณ์ ขวัญแสน 2554
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ศึกษาสภาพการใช้เครือข่ายสังคมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา กรณีศึกษานิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จุไรรัตน์ สืบกาสี 2554
 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อการฝึกอบรมครูฝีกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3... อุบล ใจมูลมั้ง 2554
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง อุทยานแห่งชาติแม่เงา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ธีรนัยน์ เชียวแก่ 2554
 การจัดการความรู้เพื่อสร้างทักษะทางด้านการออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ของนักเรียน กลุ่มแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุนิษา อินทร์โสม 2554
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น นันท์นภัส ลาวรี 2554
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สรินญา ตะอูบ 2553
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โปรแกรมหุ่นยนต์เสมือน (Robocode) เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รชยา หมอกมาเมิน 2553
 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่านภาษาบาลีเป็นภาษาไทย สำหรับสามเณา สำนักเรียนวัดพระศรีรัตน์มหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก พระศิรภพ อาจใหญ่ 2553
 การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศิริลักษณ์ เสน่หา 2553
 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่องเขาค้อ บ้านฉัน (My hometown is in Khao Kho) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนา พูลยอด 2553
 ผลการหาประสิทธิภาพสัญญาณและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของ ภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร เอกชัย ห่านตระกูล 2553
 การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภสยในของโรงเรียนขยายโอกาสมางการศึกษาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ธีรสิทธฺ วิเศษ
 ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานศูนย์กีฬา ตำบลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขไทย บุญเกิด เผือกไต้ 2554
 การประเมินผลการการจัดการเรียนรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลพุทธชินราช บุณฑริกา บุญศิริตระกูล 2554
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง 2550... บุญนริศ กมลรัตน์ 2554
 การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก พัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม 2554
 ความต้องการในการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ไพฑูรย์ กัลยาณวิสุทธิ์ 2554
 บทบาทที่พึงประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก พิษณุ พันธ์โนราช 2554
 บทบาทที่พึงประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก พิษณุ พันธ์โนราช 2554
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการจัดการความร้ในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พิทย์ธิดา พิทนสกุล 2554
 การศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 พิมพ์ใจ น้อยมี 2554
 การศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงด้านวินัยและการรักษาวินัยบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พีรพงษ์ คงหนองลาน 2554
 ความต้องการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 สนธยา คำนนท์ 2554
 
[Back = 18] Display 19/22 [Next = 20]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์