ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการอ่านภาษาบาลีเป็นภาษาไทย สำหรับสามเณา สำนักเรียนวัดพระศรีรัตน์มหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้จัดทำ : พระศิรภพ อาจใหญ่ 2553
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก