ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การจัดการความรู้เพื่อสร้างทักษะทางด้านการออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ของนักเรียน กลุ่มแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ผู้จัดทำ : สุนิษา อินทร์โสม 2554
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษษ
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

บรรณานุกรม