ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ผู้จัดทำ : นันท์นภัส ลาวรี 2554
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก