ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การศึกษาการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สุมิตตรา ทับทิม 2554
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน เพื่อป้องกันการลาออกของบุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สมจิต คิดน้อย 2554
 การวิเคราะห์นโยบายดรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพฯ ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ (พ.ศ. 2552-2553) สุพัตรา มีศิล 2554
 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการกีฬาภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สุนีย์ สายทอง 2554
 ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สัญญา งามอยู่ 2554
 ความต้องการการนิเทศการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของครูในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตภาคเหนือตอนล่าง สุนทรี ธำรงโสสตถิสกุล 2554
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สัญญา ชูกลิ่น 2554
 แนวทางพัฒนาผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมินในการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครูผู้สอน... สุรพล บุญเกิด 2554
 การศึกษาสภาพและแนวทางแก้ไขความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์การที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สถิตย์ พัวพัน 2554
 คุณลักษณะเฉพาะของผู้บริหารสถานศึกษายุคปฎิรูปการศึกษา ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาคภูมิ บัวทอง 2554
 สภาพการรดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ 2554
 ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศคกษาและครู... นพเก้า ทองชุมสิน 2554
 การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นพคุณ ครุฑหลวง 2554
 การศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสใทรปราการ เขต 1 นันทิญา ฟองมี 2554
 สมรรถะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกีฬาในเขตภาคเหนือ ณรงค์ ดิษดี 2554
 การศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐธภา วงศ์บา 2554
 การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากรในกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ร้อยโทหญิงฐิติมา วงศ์บา 2554
 ปัญหาการกระจายอำนาจการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ณัฐพล คัมภีรพจน์ 2554
 สภาพการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม 2554
 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ณิชาภา โตสวัสดิ์ 2554
 การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ. 2552-2553) ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน 2554
 การศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร วาสนา แสงทอง 2554
 สภาพการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วิกัญญา รษยุตร 2554
 ศึกษาพฤติกรรมการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐสน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วิทยา นุ่นโฉม 2554
 การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านกีฬาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 วิชัย นมเนย 2554
 
[Back = 19] Display 20/22 [Next = 21]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์