ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 ผลของการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบภาษามือในการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดือนเต็น สุขคำนึง 2554
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน เรื่อง Yout's Risks โดยใช้เทคนิค K-W-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 วีรยา โพยมรัตน์ 2554
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมนุมงานประดิษฐ์ สุมารินทร์ ธนะสัมบัน 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุภาวดี คะระนันท์ 2554
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวหลวมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สมบูรณ์ สอนบุญ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Travel โดยใช้เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุภาวรรณ ศรีสุขใส 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และเขียนสรุปความโดยใช้เทคนิค KWL PLus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปณิดา พนมวัน 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TaI เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้ำเพชร ไพโรจน์ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามรถการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มานิตยา แก้วรัตน์ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด เรื่อง My house and home สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นันทา กุมภา 2554
 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบการ์ตูน เรื่องกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ธารารัตน์ อินเกตุ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยุพิน ส่องแสง 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และเทคนิคผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริม... จารุวรรณ เกษสุวรรณ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองจันเสนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์... ชัยยศ โพธิ์ศรี 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ... วัชราภัรณ์ น้อยสกุล 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนะรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ธนัตต์วรรณ ธนบัตร 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สุภาภรณ์ สุขจิต 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อรวรรณ มากชุมโค 2554
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การ์ตูนเอนิเมชันประกอบเรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโดนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีมรา 6 ศศิธร เทพรังสาร 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแดวล้อม... รัชนีพร มีสี 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทับทิม บุญเหลือ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต... วันดี อยู่รักษ์ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมความสามารถด้ายการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วารีรัตน์ สติราษฎร์ 2554
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เรื่อง บรรยากาศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภัครมัย ด้วงฉุน 2554
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วรวรรณ สำอางค์ 2554
 
[Back = 14] Display 15/22 [Next = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์