ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การ์ตูนเอนิเมชันประกอบเรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโดนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีมรา 6
ผู้จัดทำ : ศศิธร เทพรังสาร 2554
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม