ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน เรื่อง Yout's Risks โดยใช้เทคนิค K-W-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4
ผู้จัดทำ : วีรยา โพยมรัตน์ 2554
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5