ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนะรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดทำ : ธนัตต์วรรณ ธนบัตร 2554
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม