ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์นโยบายดรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพฯ ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ (พ.ศ. 2552-2553)
ผู้จัดทำ : สุพัตรา มีศิล 2554
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย

ประกาศคุณูปการ

หน้าอนุมัติ